تصحیح حکم شماره ۲۴۴ (۸ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۶۸
شماره رای ۲۴۴-۶۸-۲
شماره سند ۲۴۰
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 30/09/1986
خواهان هوارد نیدلز تامن اند برگندوف
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری و بانک تجارت (جانشین بانک بین‌المللی ایران و ژاپن)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C68 Doc 240 FA
Case No: ۶۸