تصحیح حکم شماره ۲۳۳ (۱۴ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۰۳۳۵
شماره رای ۲۳۳-۱۰۳۳۵-۳
شماره سند 66
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 04/06/1986
خواهان تئودور لاث
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C10335 Doc 66 fr
Case No: ۱۰۳۳۵