تصحیح حکم شماره ۲۲۵ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۹
شماره رای ۲۲۵-۸۹-۳
شماره سند ۲۳۳
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 15/05/1986
خواهان مک کالو اند کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C89 Doc 233 fr
Case No: ۸۹