تصحیح حکم شماره ۲۲۳ (۳ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۱۷۱۳
شماره رای ۲۲۳-۱۱۷۱۳-۱
شماره سند ۶۷
توضیح اصلاحیه حکم
تاریخ ثبت 23/04/1986
خواهان رونالد استوارت کهلر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C11713 Doc 67
Case No: ۱۱۷۱۳