تصحیح حکم شماره ۲۲۱ (۳۰ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۶۵
شماره رای ۲۲۱-۶۵-۱
شماره سند ۲۵۵
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 20/06/1986
خواهان کامپیوتر ساینسز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دارایی، وزارت دفاع ملی، صنایع هواپیمائی ایران، ایزایران، بانک ملی بانک تجارت، جانشینان سازمانهای زیر نیروی هوائی شاهنشاهی ایران، نیروی زمینی، شاهنشاهی ایران، نیروی دریائی، شاهنشاهی ایران، ژاندارمری کل کشور، شهربانی کل کشور، ستاد بزرگ ارتشتاران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C65 Doc 255 FA
Case No: ۶۵