تصحیح حکم شماره ۲۱۸ (۱۸ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۳۵
شماره رای ۲۱۸-۱۳۵-۲
شماره سند ۱۴۰
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 07/04/1985
خواهان فلیپس داج اینترنشنال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C135 Doc 140 FA
Case No: ۱۳۵