تصحیح حکم شماره ۲۰۱ (۲۷ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۷۴
شماره رای ۲۰۱-۱۷۴-۱
شماره سند ۱۲۵
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 18/12/1985
خواهان هاوزینگ اند اربن سرویسز اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی نوسازی عمران تهران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C174 Doc 125
Case No: ۱۷۴