تصحیح حکم شماره ۱۹۷ (۱۰ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۸۰
شماره رای ۱۹۷-۴۸۰-۱
شماره سند ۲۱۱
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 01/11/1985
خواهان توش راس اند کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C480 Doc 211
Case No: ۴۸۰