تصحیح حکم شماره ۱۴۳ (۲ مرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۲۷
شماره رای ۱۴۳-۱۲۷-۳
شماره سند ۹۴
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 24/07/1984
خواهان موریسون-کنودسن پاسیفیک لیمیتد
خوانده وزارت راه و ترابری و جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، پرویز انصاری معین
C127 Doc 94 fr
Case No: ۱۲۷