تصحیح حکم شماره ۱۰ (۳۱ شهریور ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۰۵
شماره رای ۱۰-۲۰۵-۲
شماره سند ۲۰
توضیح اصلاح حکم دیوان بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/09/1982
خواهان اسپری کورپوریشن، اسپری ورلد تری اینکورپوریتد
خوانده شورای عالی انفرماتیک جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جورج اچ. آلدریچ
C205 Doc 20 fr
Case No: ۲۰۵