تصحیح حکم شماره ۱۰۰ (۲۱ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۸۰
شماره رای ۱۰۰-۲۸۰-۲
شماره سند ۱۰۸
توضیح تصحیح حکم
تاریخ ثبت 11/01/1984
خواهان مورگن ایکو ایپمنت کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری ایران، نیروی دریائی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
Case No: ۲۸۰