تصحیح حکم شماره ۴۸۳ (۲ مرداد ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۸۶
شماره رای 483
شماره سند ۱۱
توضیح تصحیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 25/07/1990
خواهان دولت ایالات متحده آمریکا از طرف و به نفع برخی اتباع خود
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران روبرت برینر، گایتانو آرانجیو-روئیتس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن، سیدخلیل خلیلیان، جورج اچ. آلدریچ، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
C86 Doc 11 FA
Case No: ۸۶