تصحیح حکم جزیی شماره ۲۸۹ (۱۶ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۳
شماره رای ۲۸۹-۹۳-۱
شماره سند ۲۴۱
توضیح تصحیح حکم جزیی
تاریخ ثبت 05/02/1987
خواهان فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C93 Doc 241 fr
Case No: ۹۳