تذکاریه شماره ۴۷ (۲۸ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۶
شماره رای ۴۷-۱۵۶-۲
شماره سند ۸۱
توضیح تذکاریه دکتر شفیع شفیعی به «نظر موافق جورج اچ. آلدریچ در نتیجه‌ی حکم»
تاریخ ثبت 19/08/1983
خواهان آی تی تی اینداستریز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C156 Doc 81fr
Case No: ۱۵۶