ب۶۰ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۳ (۲ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۶۰
شماره رای ۲-ب۶۰-۴۶۳
شماره سند ۷۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/01/1990
خواهان جمهوری اسلامی ایران (سازمان هواپیمایی کشور)
خوانده ایالات متحده آمریکا (هیئت مستشاران نظامی)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
B60
Case No: ب۶۰