ب۳۶ تصمیم شماره ۱۲۸ (۲ خرداد ۱۳۷۶)

شماره پرونده ب۳۶
شماره رای ۲-ب۳۶-۱۲۸ دی.ائی.سی
شماره سند ۱۳۵
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 23/05/1997
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
B36 Doc 135 FA
Case No: ب۳۶