ب۳۵ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۳ (۲ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۳۵
شماره رای ۲-ب۳۵-۴۶۳
شماره سند ۷۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/01/1990
خواهان ایالات متحده آمریکا (نیروی هوایی ایالات متحده)
خوانده جمهوری اسلامی ایران (نیروی هوایی ایران و وزارت امور خارجه)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
B35
Case No: ب۳۵