ب۲۸ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۳ (۲ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۲۸
شماره رای ۲-ب۲۸-۴۶۳
شماره سند ۷۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/01/1990
خواهان ایالات متحده آمریکا (اداره خواربار و دارو از سرویس بهداشت عمومی)
خوانده جمهوری اسلامی ایران (وزارت بهداری و بهزیستی)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
B28
Case No: ب۲۸