ب۲۶ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۳ (۲ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۲۶
شماره رای ۲-ب۲۶-۴۶۳
شماره سند ۷۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/01/1990
خواهان ایالات متحده آمریکا (اداره هواپیمایی فدرال)
خوانده جمهوری اسلامی ایران (سازمان هوایپمایی کشور)
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
B26
Case No: ب۲۶