ب۱۵ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۶ (۹ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۱۵
شماره رای ۳-ب۱۵-۴۶۶
شماره سند ۴۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 29/01/1990
خواهان وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجیو-روئیتس، پرویز انصاری معین، ریچارد سی. آلیسون،
B15
Case No: ب۱۵