ب۷ نظر موافق شماره ۲۴۶ (۲۴ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۷
شماره رای ۱-ب۷-۲۴۶
شماره سند ۷۹
توضیح نظر موافق محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 15/08/1986
خواهان سازمان انرژی اتمی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
B7
Case No: ب۷