ب۷ حکم نهایی شماره ۲۴۶ (۲۴ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۷
شماره رای ب-۷-۱-۲۴۶
شماره سند ۷۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/08/1986
خواهان سازمان انرژی اتمی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
B7
Case No: ب۷