ب۷ حکم راجع به قسمتی از دعوی شماره ۱۳۲ (۱۲ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ب۷
شماره رای ۱-ب۷-۱۳۲
شماره سند ۶۸
توضیح حکم راجع به قسمتی از دعوی
تاریخ ثبت 03/07/1984
خواهان سازمان انرژی اتمی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه سه
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
B7 Doc 68 FA
Case No: ب۷