ب۷۵ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۹ (۲۶ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۷۵
شماره رای ۲-ب۷۵-۴۶۹
شماره سند ۲۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 15/02/1990
خواهان دانشگاه ایالتی سن خوزه
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
B75 Doc 22 FA
Case No: ب۷۵