ب۷۳ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۴۱ (۱۷ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۷۳
شماره رای ۲-ب۷۳-۴۴۱
شماره سند ۲۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 09/10/1999
خواهان کالج ویرجینیای شمالی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
B73 Doc 27 FA
Case No: ب۷۳