ب۷۲ حکم نهایی شماره ۲۷۶ (۲۵ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۷۲
شماره رای ۲-ب۷۲-۲۷۶
شماره سند ۶۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/12/1986
خواهان دانشگاه فناوری علوم و تکنولوژی آیوا
خوانده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B72 Doc.69FA
Case No: ب۷۲