ب۷۱ حکم نهایی شماره ۲۷۷ (۲۵ آذر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۷۱
شماره رای ۲-ب۷۱-۲۷۷
شماره سند ۵۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/12/1986
خواهان دانشگاه ایالتی نیویورک، دانشکده علوم محیط زیست و جنگلداری
خوانده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B71 Doc 56 FA
Case No: ب۷۱