ب۶۹ نظر مخالف شماره ۲۴۷ (۲۴ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۶۹
شماره رای ۱-ب۶۹-۲۴۷
شماره سند ۸۲
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 15/08/1986
خواهان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا، باون-مک لاقلین-یورک کامپنی، دیویژن آو هارسکو کورپوریشن
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
B59 Doc 82 FA
Case No: ب۶۹