ب۶۹ حکم نهایی شماره ۲۴۷ (۲۴ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۶۹
شماره رای ۱-ب۶۹-۲۴۷
شماره سند ۷۳
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/08/1986
خواهان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا، باون-مک لاقلین-یورک کامپنی، دیویژن آو هارسکو کورپوریشن
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، سید محسن مصطفوی تفرشی، هوراد ام. هولتزمن
B69 Doc 73 FA
Case No: ب۶۹