ب۶۷ حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۷۹ (۲۱ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ب۶۷
شماره رای ۲-ب۶۷-۷۹
شماره سند ۴۴
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/09/1983
خواهان وزارت راه و ترابری
خوانده بندر ونکوور، واشینگتن
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
B67 doc 44 FA
Case No: ب۶۷