ب۶۵ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۶۴ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ب۶۵
شماره رای ۲-ب۶۵-۳۶۴
شماره سند ۵۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 18/05/1988
خواهان مرکز گسترش خدمات بازرگانی (شرکت وابسته به جمهوری اسلامی ایران)
خوانده وزارت امور خارج ایالات متحده، وزارت دفاع ایالات متحده (سازمان های دولتی ایالات متحده)
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان، روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ
B65
Case No: ب۶۵