ب۵۹ حکم نهایی شماره ۲۴۷ (۲۴ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۵۹
شماره رای ۱-ب۵۹-۲۴۷
شماره سند ۸۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 15/08/1986
خواهان وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا، باون-مک لاقلین-یورک کامپنی، دیویژن آو هارسکو کورپوریشن
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، سید محسن مصطفوی تفرشی، هوراد ام. هولتزمن
B59 Doc 81 FA
Case No: ب۵۹