ب۵۸ تصحیح حکم شماره ۵۷۲ (۲۵ مهر ۱۳۷۵)

شماره پرونده ب۵۸
شماره رای ۲-ب۵۸-۵۷۲
شماره سند ۱۳۵
توضیح تصحبح حکم
تاریخ ثبت 16/10/1996
خواهان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
B58
Case No: ب۵۸