ب۵۸ حکم نهایی شماره ۵۷۲ (۱۸ مهر ۱۳۷۵)

شماره پرونده ب۵۸
شماره رای ۲-ب۵۸-۵۷۲
شماره سند ۱۳۴
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 09/10/1996
خواهان راه آهن جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کورش-حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
B58 doc 134 FA
Case No: ب۵۸