ب۵۶ حکم نهایی شماره ۱۲۰ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ب۵۶
شماره رای ۱-ب۵۶-۱۲۰
شماره سند ۳۱
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/04/1984
خواهان شرکت مخابرات ایران
خوانده نشنال اروناتیکس اند سپیس ادمینستریشن
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
B56 Doc 31 FA
Case No: ب۵۶