ب۵۵ نظر جداگانه شماره ۴۵۷ (۱۰ اسفند ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۵۵
شماره رای ۱-ب/۵۵-۴۵۷
شماره سند ۵۱
توضیح نظر جداگانه هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 01/03/1990
خواهان شرکت مخابرات ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
B55 Doc 51 FA
Case No: ب۵۵