ب۵۵ حکم نهایی شماره ۴۵۷ (۲۸ آذر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۵۵
شماره رای ۱-ب۵۵-۴۵۷
شماره سند ۴۸
توضیح
تاریخ ثبت 19/12/1989
خواهان شرکت مخابرات ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
B55 Doc 48 FA
Case No: ب۵۵