ب۵۳ نظر موافق شماره ۱۰۷ (۲۳ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ب۵۳
شماره رای ۱-ب۵۳-۱۰۷
شماره سند ۴۱
توضیح نظر موافق هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 13/03/1984
خواهان سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
B53 Doc 41 FA
Case No: ب۵۳