ب۵۱ حکم نهایی شماره ۳۳۴ (۹ آذر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ب۵۱
شماره رای ۲-ب۵۱-۳۳۴
شماره سند ۷۹
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 30/11/1987
خواهان شرکت هواپیمایی ملی ایران
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B51 Doc 79 FA
Case No: ب۵۱