ب۴۴ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۶۵ (۴ بهمن ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۴۴
شماره رای 465-ب44-2
شماره سند ۴۱
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 24/01/1990
خواهان شرکت مخابرات ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان، روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ
B44
Case No: ب۴۴