ب۴۱ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۷۰ (۲ اسفند ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۴۱
شماره رای ۳-ب۴۱-۴۷۰
شماره سند ۴۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/02/1990
خواهان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران
خوانده فدرال هایوی ادمینیستریشن وزارت ترابری ایالات متحده
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، پرویز انصاری معین
B41 doc 49 FA
Case No: ب۴۱