ب۴۰ حکم نهایی شماره ۳۳۰ (۲۹ آبان ۱۳۶۶)

شماره پرونده ب۴۰
شماره رای ۲-ب۴۰-۳۳۰
شماره سند ۱۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 20/11/1987
خواهان شرکت ملی گاز ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B40 Doc 17 FA
Case No: ب۴۰