ب۳۹ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۱۹ (۱۷مهر ۱۳۶۶)

شماره پرونده ب۳۹
شماره رای ۲-ب۳۹-۳۱۹
شماره سند ۱۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 09/10/1987
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ
B39
Case No: ب۳۹