ب۳۶ حکم نهایی شماره ۵۷۴ (۱۲ آذر ۱۳۷۵)

شماره پرونده ب۳۶
شماره رای ۲-ب۳۶-۵۷۴
شماره سند ۱۲۷
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 03/12/1996
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
B36 Doc 127 FA
Case No: ب۳۶