ب۳۶ تصمیم شماره ۱۲۶ (۲۷ اسفند ۱۳۷۵)

شماره پرونده ب۳۶
شماره رای ۲-ب۳۶-۱۲۶ دی. ائی. سی.
شماره سند ۱۳۴
توضیح تصمیم
تاریخ ثبت 17/03/1997
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ، کوروش حسین عاملی، کریستوف اسکوبیشفسکی
B36 Doc 134 FA
Case No: ب۳۶