ب۳۳ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۵۹ (۵ دی ۱۳۶۸)

شماره پرونده ب۳۳
شماره رای ۲-ب۳۳-۴۵۹
شماره سند ۷۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/12/1989
خواهان ایالات متحده آمریکا (نیروی هوایی)
خوانده جمهوری اسلامی ایران (نیروی هوایی ایران)
شعبه دو
داوران روبرت آر. برینر، جرج اچ. آلدریچ، سید خلیل خلیلیان
B33
Case No: ب۳۳