ب۳۲ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۵۱۷ (۴ مرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ب۳۲
شماره رای ۳-ب۳۲-۵۱۷
شماره سند ۹۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 26/07/1991
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران گایتانو آرانجو-روئیتس، ریچارد سی. آلیسون، محسن آقاحسینی
B32 Doc 96 FA (plus Set Ag, & Joint Req)
Case No: ب۳۲