ب۳۱ حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۳۷۶ (۲۰ تیر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ب۳۱
شماره رای ۳-ب۳۱-۳۷۶
شماره سند ۹۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/07/1988
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران و سایرین
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، ریچارد سی. الیسون، پرویز انصاری معین
B31 Doc.98FA
Case No: ب۳۱