ب۲ حکم نهایی شماره ۲۶۵ (۲۲ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ب۲
شماره رای ۲-ب۲-۲۶۵
شماره سند ۲۶
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 13/11/1986
خواهان اداره گمرک ایران
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
B2
Case No: ب۲