ب۲۹ حکم نهایی شماره ۱۲۸ (۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ب۲۹
شماره رای ۱-ب۲۹-۱۲۸
شماره سند ۲۸
توضیح حکم نهایی
تاریخ ثبت 16/05/1984
خواهان ایالات متحده آمریکا
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
B29 doc 28 FA
Case No: ب۲۹